opracowania

dla instytucji

Prawo dotyczące ochrony zabytków narzuca na samorządy prowadzenie Gminnych Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

W tych dokumentach powinny się znaleźć informacje dotyczące wszystkich zabytków nieruchomych znajdujących się w gminie: architektonicznych i archeologicznych. Najważniejsze  jest jednak to, aby w GEZ znalazły się nie tylko obiekty wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkich ewidencjach zabytków, ale także te, które stanowią wartość dla lokalnych społeczności. 

Dobrze wykonany Program Opieki nad Zabytkami, oprócz informacji o zasobie i przepisach prawa, powinien zawierać jasno określone do realizacji zadania, które gmina planuje zrealizować w okresie obowiązywania tego dokumentu. Zadania te powinny zostać zaplanowane nie tylko jako działania przy obiektach zabytkowych, ale również powinny koncentrować się na projektach wsparcia prywatnych właścicieli zabytków czy szkoleniach osób odpowiedzialnych za realizację założonych projektów. 

oferuję:

 • wykonanie kart wojewódzkich i gminnych ewidencji zabytków zgodnie z aktualnymi standardami
 • wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  wraz z określeniem celów i zadań do realizacji przy zabytkach
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony i zarządzania zabytkami
 • pomoc przy realizacji celów i zadań dotyczących zabytków
 • analizę i ocenę stanu zachowania poszczególnych zabytków
 • opracowanie wytycznych do prawidłowej realizacji  zagospodarowania lub remontu zabytków
programu opieki nad zabytkami Pasjoniści
kościół
Uniejów

wykonuję

dla właścicieli obiektów zabytkowych

właściciele obiektów zabytkowych pragnący wykonać remont swojego zabytku zgodnie z przepisami i zasadami oraz dobrymi praktykami, posiadający świadomość, że taka nieruchomość wymaga specjalnej dbałości o zachowanie jej piękna i wartości  mogą liczyć na moje wsparcie i pomoc w realizacji planów.

moje zadanie polega na wsparciu właściciela lub inwestora w przygotowaniu i uzyskaniu wszelkich dokumentów z zakresu konserwatorskiego. Pomagam w przygotowaniu i realizacji inwestycji  w zakresie podlegającym ocenie przez organy ochrony zabytków.

oferuję:

 • wykonanie oględzin obiektu wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wyników oględzin
 • opracowanie wytycznych do przyszłych działań m.in: określenie etapowania zadań, analizę możliwości pozyskania środków finansowych
 • przygotowanie pism i wniosków do organów konserwatorskich wraz z nadzorem nad ich kompletnością i poprawnością
 • prowadzenie wniosków dotacyjnych
przasnysz
wrota

wykonuję:

Kontakt

dodo z opisem