dotacje

dotacje na zabytki przygotowanie i prowadzenie wniosków

Dotacje na zabytki są często najważniejszym warunkiem realizacji planowanej rewitalizacji czy zagospodarowania obiektu historycznego.

Ponieważ nie ma jednolitych przepisów dotyczących udzielania dotacji, każdy organ  opierając się na zapisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tworzy własne warunki ujęte w regulaminach lub uchwałach o udzielaniu dotacji. Ze względu na zróżnicowaną ilość środków w poszczególnych województwach, ich dostępność  jest zróżnicowana nie tylko w zależności od lokalizacji zabytku ale również od roku w którym złożony zostanie wniosek.

dotacje na zabytki - oferuję kompleksową obsługę w tym:

przeprowadzenie analizy poprawności dokumentów dotacyjnych:
• analizę kosztorysu konserwatorskiego
• analizę kosztorysu budowlanego

Złożenie wniosku dotacyjnego do WKZ/MKiDN/Marszałka/Gminy

na prace przy zabytku wraz ze sprawdzeniem poprawności i kompletności dokumentów.

Prowadzenie wniosku dotacyjnego:
• wsparcie podczas skompletowania przez wnioskodawcę poprawnej dokumentacji
• sprawdzenie dokumentacji pod względem spełnienia warunków formalnych (daty, podpisy, oświadczenia, poprawność reprezentacji, pełnomocnictwa itp)
• złożenie wniosku w urzędzie lub systemie informatycznym
• reprezentowanie wnioskodawcy jako pełnomocnik (poprawki, uzupełnienia wniosku, dopilnowanie terminów)
• w przypadku otrzymania dotacji sprawdzenie treści umów
• w trakcie realizacji inwestycji z dotacji dopilnowanie wykonania kompletnej dokumentacji (współpraca z organem udzielającym dotacji)
• dopilnowanie skompletowania przez beneficjenta poprawnej dokumentacji sprawozdawczej
• złożenie sprawozdania w urzędzie lub systemie informatycznym

Nida
zabytkowa willa na Rudzie
okna

najważniejsze przepisy dotyczące udzielania dotacji na zabytki

dotacje na zabytki na co konkretnie otrzymamy dofinansowanie ?

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

Kontakt

dodo z opisem